Chương trình đào tạo cử nhân
Logo Đại học Thương Mại

Quy định về chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại

  •   04/09/2020 11:39:39 PM
  •   Đã xem: 1133

Quyết định số 973/QĐ-ĐHTM ngày 4/9/2020 ban hành Quy định về chuẩn đầu ra Tiếng Anh áp dụng cho sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại

Thông báo về việc hoàn thiện bộ slides bài giảng học phần trong chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ đại học hệ chính quy năm 2020

Thông báo về việc hoàn thiện bộ slides bài giảng học phần trong chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ đại học hệ chính quy năm 2020

  •   04/06/2020 12:13:39 AM
  •   Đã xem: 721

Thông báo số 241/TB-ĐHTM ngày 29/5/2020 về việc hoàn thiện bộ slides bài giảng học phần trong chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ đại học hệ chính quy năm 2020

Logo DHTM 3

Quyết định ban hành bộ đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2020

  •   04/06/2020 12:06:33 AM
  •   Đã xem: 913

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 489/QĐ-ĐHTM ngày 22/5/2020 về việc ban hành bộ đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2020.

Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ rà soát đề cương học phần trình độ ĐH hệ CQ

Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ rà soát đề cương học phần trình độ ĐH hệ CQ

  •   24/04/2020 01:00:03 AM
  •   Đã xem: 542

Nhà trường đã có Thông báo số 273/TB-ĐHTM ngày 24/4/2020 về việc hoàn thiện bộ đề cương học phần thuộc các chương trình đào tạo trình độ ĐH hệ CQ.

, . : 60