Chương trình đào tạo cử nhân
Logo DHTM 3

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Luật kinh tế theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

  •   10/01/2020 04:52:18 AM
  •   Đã xem: 67

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Luật kinh tế theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

Logo DHTM 3

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản lý kinh tế theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

  •   10/01/2020 04:50:12 AM
  •   Đã xem: 57

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản lý kinh tế theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

Logo DHTM 3

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Thương mại Quốc tế theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

  •   10/01/2020 04:47:17 AM
  •   Đã xem: 63

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Thương mại Quốc tế theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

Logo DHTM 3

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kinh tế Quốc tế theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

  •   10/01/2020 04:45:34 AM
  •   Đã xem: 60

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kinh tế Quốc tế theo Quyết định số 1566/QĐ-ĐHTM

, . : 60