Hoạt động khoa học
Logo DHTM 3

Công bố quốc tế trên cơ sở dữ liệu SCOPUS giai đoạn 2017-2019 của Trường Đại học Thương mại

  •   28/05/2020 08:55:28 PM
  •   Đã xem: 283

Công bố quốc tế trên cơ sở dữ liệu SCOPUS giai đoạn 2017-2019
của Trường Đại học Thương mại

QĐ số 1055/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2020 v/v giao số lượng đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2021

QĐ số 1055/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2020 v/v giao số lượng đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2021

  •   07/05/2020 03:26:38 AM
  •   Đã xem: 285

Quyết định số 1055/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2020 v/v giao số lượng đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2021

CV số 1142/BGDDT-KHCNMT ngày 31/3/2020

CV số 1142/BGDDT-KHCNMT ngày 31/3/2020

  •   02/04/2020 11:35:51 PM
  •   Đã xem: 438

CV số 1142/BGDDT-KHCNMT ngày 31/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện hoạt động KH&CN 5 năm 2016-2021, xây dựng khung kế hoạch KH&CN 5 năm 2021-2025 và kế hoạch KH&CN năm 2021

, . : 60