NCKH (Giảng viên)
Logo DHTM 3

Công văn Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020

  •   08/04/2019 02:36:48 PM
  •   Đã xem: 520

Công văn số 1263/BGDĐT-KHCNMT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020

Logo DHTM 3

Công văn 1050/BGDĐT-KHCNMT ngày 18 t háng 03 năm 2019 về việc đề xuất nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu thuộc CHương trình nghiên cứu chung Đông Á ( e- ASIA JRP) thực hiện từ năm 2020

  •   05/04/2019 04:27:11 PM
  •   Đã xem: 164

Công văn 1050/BGDĐT-KHCNMT ngày 18 t háng 03 năm 2019 về việc đề xuất nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu thuộc CHương trình nghiên cứu chung Đông Á ( e- ASIA JRP) thực hiện từ năm 2020

Danh mục đề tài NCKH cấp Bộ từ năm 2006 đến nay

Danh mục đề tài NCKH cấp Bộ từ năm 2006 đến nay

  •   12/03/2019 02:52:45 PM
  •   Đã xem: 387

Hồ sơ đề tài NCKH cấp Bộ năm 2016

Hồ sơ đề tài NCKH cấp Bộ năm 2016

  •   12/03/2019 02:46:16 PM
  •   Đã xem: 328

, . : 60