NCKH cấp cơ sở
Quyết định phê duyệt các đề tài NCKH cấp Trường năm học 2019 - 2020

Quyết định phê duyệt các đề tài NCKH cấp Trường năm học 2019 - 2020

  •   21/06/2019 05:55:42 AM
  •   Đã xem: 613

Nhà trường có quyết định số 777/QĐ-ĐHTM ngày 21 tháng 6 năm 2019 về việc phê duyệt các đề tài NCKH cấp Trường năm học 2019 - 2020.

Thông báo số 64/TB-ĐHTM ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc tuyển chọn đề tài NCKH cấp Trường năm học 2019 - 2020.

Thông báo số 64/TB-ĐHTM ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc tuyển chọn đề tài NCKH cấp Trường năm học 2019 - 2020.

  •   19/03/2019 11:54:52 PM
  •   Đã xem: 667

Nhà Trường ban hành thông báo số 64/TB-ĐHTM ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc tuyển chọn đề tài NCKH cấp Trường năm học 2019 - 2020.

, . : 60