Quản lý Nhân sự - Tuyển dụng
Thông tin về việc đổi tên phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

Thông tin về việc đổi tên phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

  •   13/04/2009 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 286

Ngày 31 tháng 3 năm 2009 Hiệu trưởng trường đại học Thương mại đã ban hành quyết định số 189/QĐ-ĐHTM về việc đổi tên phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng thành phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (viết tắt KT&ĐBCLGD)

Tin về kê khai tài sản của cán bộ, giáo viên

Tin về kê khai tài sản của cán bộ, giáo viên

  •   07/04/2009 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 260

Thực hiện Công văn số 2262/BGD&ĐT – TCCB ngày 23 tháng 3 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kê khai tài sản, thu nhập theo tinh thần Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về “minh bạch tài sản, thu nhập”, Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại yêu cầu các đồng chí Trưởng đơn vị đôn đốc cán bộ, giáo viên trong đơn vị mình thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau

Thông báo về công tác tổ chức bộ máy và kiện toàn nhân sự cán bộ quản lý cấp khoa, bộ môn

Thông báo về công tác tổ chức bộ máy và kiện toàn nhân sự cán bộ quản lý cấp khoa, bộ môn

  •   07/04/2009 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 324

Tháng 3/2009, trường đại học Thương mại đã thành lập Trung tâm ngoại ngữ quốc tế và thực hiện kiện toàn nhân sự cán bộ quản lý cấp khoa, bộ môn như sau

, . : 60