Tin hoạt động - Trang 20
Kết quả tuyển thẳng - Ưu tiên xét tuyển vào ĐHCQ 2019

Kết quả tuyển thẳng - Ưu tiên xét tuyển vào ĐHCQ 2019

 22:37 17/07/2019

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 04/VBHN-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,...Trường Đại học Thương mại thông báo kết quả tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2019 như sau:

ket qua 01 (1)l

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 4 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

 03:17 15/07/2019

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 4 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Hội thảo công bố Báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2019: “Bảo hộ thương mại và tác động đến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam”

Hội thảo công bố Báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2019: “Bảo hộ thương mại và tác động đến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam”

 03:48 12/07/2019

8h00 ngày 12/7/2019, tại phòng Hội thảo tầng 6 nhà F, Trường Đại học Thương mại tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2019: “Bảo hộ thương mại và tác động đến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam”.

THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2019

 06:22 10/07/2019

Trường xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT- BGD ĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 07/2018/TT- BGD ĐT ngày 01/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT- BGD ĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

ket qua 01 (1)l

Thông báo kết quả xem xét lại học phần lần 3 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

 05:48 08/07/2019

Thông báo kết quả xem xét lại học phần lần 3 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

, . : 60