HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ
Thông báo về thẩm định thành tích khoa học công nghệ đặc biệt xuất sắc

Thông báo về thẩm định thành tích khoa học công nghệ đặc biệt xuất sắc

  •   24/08/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 476

Hội đồng CDGS ngành Kinh tế đề nghị các HĐCDGS cơ sở thông báo cho các UV thuộc đối tượng Giảng viên thỉnh giảng như sau:

Thông báo của Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Kinh tế về việc thực hiện công văn 350/HĐCDGSNN

Thông báo của Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Kinh tế về việc thực hiện công văn 350/HĐCDGSNN

  •   09/08/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 517

Triển khai lịch xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2016 của văn phòng HĐCDGSNN. Hội ngành thông bao như sau:

Kế hoạch làm việc của Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Kinh tế năm 2016

Kế hoạch làm việc của Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Kinh tế năm 2016

  •   04/08/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 631

Triển khai lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015 chung của Văn phòng HĐCDGSNN kèm công văn số 11/HĐCDGSNN ngày 29/1/2016, Thường trực HĐCDGS ngành Kinh tế thống nhất Kế hoạch làm việc của Hội đồng như sau:

Thông báo của Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Kinh tế

Thông báo của Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Kinh tế

  •   04/08/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 591

Triển khai lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 của Văn phòng HĐCDGSNN. HĐCDGS ngành Kinh tế đề nghị các HĐCDGS cơ sở thông báo cho các ứng viên bố trí, sắp xếp thời gian để thực hiện theo kế hoạch làm việc của HĐCDGS Ngành như sau:

, . : 60