Khảo thí & Kiểm định chất lượng
Mẫu quyết định thành lập tiểu ban tự đánh giá chuyên ngành

Mẫu quyết định thành lập tiểu ban tự đánh giá chuyên ngành

  •   18/05/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 3

Mẫu quyết định thành lập tiểu ban tự đánh giá chuyên ngành

Phiếu lấy ý kiến người học

Phiếu lấy ý kiến người học

  •   18/05/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 1

Phiếu lấy ý kiến người học

Thông báo của hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục

Thông báo của hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục

  •   18/05/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 1

Thông báo của hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục

Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chuyên ngành

Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chuyên ngành

  •   18/05/2016 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 2

Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chuyên ngành

, . : 60