Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Minh Quang
Chức danh chính Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ môn Kinh tế học
Ngày sinh 02/05/1988
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60