Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Phạm Thị Tuệ
Chức danh chính Giảng viên cao cấp
Thuộc bộ phận Bộ môn Kinh tế học
Ngày sinh 17/07/1963           Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn PGS.TS

, . : 60