Đảng uỷ trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Bùi Hữu Đức
Chức danh chính Thường vụ đảng ủy
Chức danh kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường
Thuộc bộ phận Đảng uỷ trường
Ngày sinh 24/02/1970           Nơi sinh: Thái Bình
Ngày vào đảng 20/07/1994
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60