Đảng uỷ trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Đỗ Minh Thành
Chức danh chính Bí thư Đảng ủy
Chức danh kiêm nhiệm Phó hiệu trưởng
Thuộc bộ phận Đảng uỷ trường
Ngày sinh 01/01/1962
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60