Đảng uỷ trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Bích Loan
Chức danh chính Đảng ủy viên
Chức danh kiêm nhiệm Phó hiệu trưởng
Thuộc bộ phận Đảng uỷ trường
Ngày sinh 05/08/1967
Ngày vào đảng 30/06/1994
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60