Đảng uỷ trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Phương Liên
Chức danh chính Đảng ủy viên
Chức danh kiêm nhiệm Trưởng khoa Sau đại học
Thuộc bộ phận Đảng uỷ trường
Ngày sinh 08/01/1965           Nơi sinh: Thái Bình
Ngày vào đảng 15/07/2000
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60