Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Đỗ Minh Thành
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm Phó hiệu trưởng
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 01/01/1962           Nơi sinh: Thái Bình
Địa chỉ nhà riêng Tập thể Đại học Thương mại
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60