Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Hoàng Long
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm Giảng viên cao cấp
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 24/05/1959
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60