Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Vũ Tiến Sơn
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm GĐ ngân hàng Agribank Tây Hồ
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 10/10/1965
Trình độ chuyên môn ThS
Trình độ lý luận chính trị Cử nhân

, . : 60