Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Đinh Thế Thủy
Chức danh chính Phó Trưởng phòng
Chức danh kiêm nhiệm Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Quản trị
Ngày sinh 02/10/1962           Nơi sinh: Hà Nam
Trình độ chuyên môn ĐH

, . : 60