Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Lê Hữu Châu
Chức danh chính Trưởng phòng
Chức danh kiêm nhiệm Giảng viên
Thuộc bộ phận Phòng Quản trị
Ngày sinh 22/11/1960
Trình độ chuyên môn CN

, . : 60