Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Tấn Hà
Chức danh chính Phó Trưởng phòng
Chức danh kiêm nhiệm Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Quản trị
Ngày sinh 26/11/1962
Trình độ chuyên môn ĐH

, . : 60