Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Thắng
Chức danh chính Cán sự
Thuộc bộ phận Phòng Quản trị
Ngày sinh 21/08/1979
Trình độ chuyên môn ĐH

, . : 60