Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Văn Hài
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Quản trị
Ngày sinh 17/03/1982
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60