Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Vũ Thị Bích Phương
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Quản trị
Ngày sinh 30/09/1990
Trình độ chuyên môn ĐH

, . : 60