Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Vũ Thuần
Chức danh chính Phó Trưởng phòng
Chức danh kiêm nhiệm Chuyên viên chính
Thuộc bộ phận Phòng Quản trị
Ngày sinh 29/11/1976
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60