Cơ cấu tổ chức
Ban giám hiệu


Đinh Văn Sơn

Đinh Văn Sơn

Hiệu trưởng
25/12/1960

Đỗ Minh Thành

Đỗ Minh Thành

Phó Hiệu trưởng
01/01/1962

Nguyễn Hoàng

Nguyễn Hoàng

Phó hiệu trưởng
21/11/1967

Nguyễn Thị Bích Loan

Nguyễn Thị Bích Loan

Phó Hiệu trưởng
05/08/1967

, . : 60