Cơ cấu tổ chức
Hội đồng trường

Địa chỉ: Tầng 2 nhà U1, Trường Đại học Thương mại
Điện thoại: (04) 3764 3219 , máy lẻ: 1013

 

THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG


Tổng số thành viên: 19     Trong đó:
 

- Giáo sư: 1

- Phó giáo sư: 14

- Tiến sỹ: 17

- Thạc sỹ: 2


Chủ tịch Hội đồng trường: PGS.TS. Bùi Hữu Đức
 

Thư ký Hội đồng trường: TS. Nguyễn Thu Quỳnh


Bùi Hữu Đức

Bùi Hữu Đức

Chủ tịch Hội đồng trường
24/02/1970

Đinh Văn Sơn

Đinh Văn Sơn

Thành viên
25/12/1960

Đỗ Minh Thành

Đỗ Minh Thành

Thành viên
01/01/1962

Nguyễn Thị Bích Loan

Nguyễn Thị Bích Loan

Thành viên
05/08/1967

Nguyễn Hoàng

Nguyễn Hoàng

Thành viên
20/11/1967

Nguyễn Hoàng Long

Nguyễn Hoàng Long

Thành viên
24/05/1959

Nguyễn Thành Hưng

Nguyễn Thành Hưng

Thành viên
16/03/1983

Bùi Xuân Nhàn

Bùi Xuân Nhàn

Thành viên
03/01/1958

Nguyễn Văn Minh

Nguyễn Văn Minh

Thành viên
18/01/1961

Vũ Tiến Sơn

Vũ Tiến Sơn

Thành viên
10/10/1965

, . : 60