Cơ cấu tổ chức
Hội đồng trường

Địa chỉ: Tầng 2 nhà U1, Trường Đại học Thương mại
Điện thoại: (04) 3764 3219 , máy lẻ: 1013

 

THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG


Tổng số thành viên: 19     Trong đó:
 

- Giáo sư: 1

- Phó giáo sư: 14

- Tiến sỹ: 17

- Thạc sỹ: 2


Chủ tịch Hội đồng trường: PGS.TS. Bùi Hữu Đức
 

Thư ký Hội đồng trường: TS. Nguyễn Thu Quỳnh


Tô Ngọc Hưng

Tô Ngọc Hưng

Thành viên
09/01/1955

Doãn Kế Bôn

Doãn Kế Bôn

Thành viên
04/09/1956

Phạm Thị Thu Thủy

Phạm Thị Thu Thủy

Thành viên
07/11/1967

Nguyễn Bá Minh

Nguyễn Bá Minh

Thành viên
29/09/1953

Nguyễn Thu Quỳnh

Nguyễn Thu Quỳnh

Thư ký Hội đồng trường
23/01/1976

Cảnh Chí Dũng

Cảnh Chí Dũng

Thành viên
31/12/1969

Vũ Trọng Bình

Vũ Trọng Bình

Thành viên
28/04/1967

Hà Văn Sự

Hà Văn Sự

Thành viên
17/01/1970

Hoàng Ngọc Huấn

Hoàng Ngọc Huấn

Thành viên
08/03/1973

, . : 60