Các Khoa
Khoa Kế toán - Kiểm toán
  • Địa chỉ trụ sở: Tầng 2 nhà T

Các bộ môn trực thuộc:
1. Bộ môn Kế toán Tài chính
2. Bộ môn Kiểm toán
3. Bộ môn Thống Kê Phân tích
4. Bộ môn Kế toán quản trị
XEM CHI TIẾT

, . : 60