Các Khoa
Khoa Lý luận chinh trị
  • Địa chỉ trụ sở: Tầng 1 nhà D

Các bộ môn trực thuộc:
1. Bộ môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN
2. Bộ môn Nguyên lý cơ bản của CN MLN
3. Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
XEM CHI TIẾT
 

, . : 60