Photo Album
Ngày 21 tháng 10 năm 2015,Trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức lễ bế giảng lớp thạc sĩ quốc tế quản tri kinh doanh khóa 4 liên kết với trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC - Krems – Cộng hòa Áo.
Trường Đại học Thương mại tổ chức lễ bế giảng thạc sĩ Quản trị kinh doanh khóa 4
, . : 60