Board of Management
Lý lịch khoa học


Họ tên Đỗ Minh Thành
Chức danh Vice President
Chức danh kiêm nhiệm Party Committee Secretary
Thuộc bộ phận Board of Management
Ngày sinh           Nơi sinh: Thai Binh
Địa chỉ email dmthanh@tmu.edu.vn
Học hàm, Học vị Associate Professor, Ph.D.

, . : 60