Board of Management
Lý lịch khoa học


Họ tên Nguyễn Hoàng
Chức danh President
Chức danh kiêm nhiệm Party Committee Deputy Secretary
Thuộc bộ phận Board of Management
Ngày sinh           Nơi sinh: Ha Nam
Địa chỉ email nguyenhoang@tmu.edu.vn
Học hàm, Học vị Associate Professor. Ph.D

, . : 60