Board of Management
Lý lịch khoa học


Họ tên Nguyễn Hoàng Việt
Chức danh Vice President
Chức danh kiêm nhiệm Standing Member
Thuộc bộ phận Board of Management
Ngày sinh
Địa chỉ email nhviet@tmu.edu.vn
Học hàm, Học vị Associate Professor, Ph.D.

, . : 60