Board of rectors
Lý lịch khoa học


Họ tên Do Minh Thanh
Chức danh Vice President
Chức danh kiêm nhiệm Party Committee Secretary
Thuộc bộ phận Board of rectors
Ngày sinh 01/01/1962           Nơi sinh: Thai Binh
Địa chỉ email dmthanh@tmu.edu.vn
Học hàm, Học vị Assoc.Prof.

, . : 60