Board of rectors
Lý lịch khoa học


Họ tên Nguyen Hoang Long
Chức danh Vice President
Chức danh kiêm nhiệm Party Committee Member
Thuộc bộ phận Board of rectors
Ngày sinh 24/05/1959           Nơi sinh: Ha Noi
Địa chỉ email nhlong@vcu.edu.vn
Học hàm, Học vị Assoc.Prof.

, . : 60