Board of rectors
Lý lịch khoa học


Họ tên Nguyen Thi Bich Loan
Chức danh Vice President
Chức danh kiêm nhiệm Party Committee Member
Thuộc bộ phận Board of rectors
Ngày sinh 05/08/1967
Địa chỉ email bichloandhtm@vcu.edu.vn
Học hàm, Học vị Assoc.Prof.

, . : 60