Departments and Centres
Lý lịch khoa học


Họ tên Mai Thanh Lan
Chức danh Department Head
Chức danh kiêm nhiệm Senior lecturer
Thuộc bộ phận Department of Personnel and Organization
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Associate Professor, Ph.D.

, . : 60