University Union
Lý lịch khoa học


Họ tên Lê Thị Kim Nhung
Chức danh Vice Chairwoman
Chức danh kiêm nhiệm Head of Women’s Work Association
Thuộc bộ phận University Union
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Associate Professor, Ph.D.

, . : 60