University Union
Lý lịch khoa học


Họ tên Lê Thị Thanh Hải
Chức danh Standing Member
Chức danh kiêm nhiệm Chairwoman of Inspection Committee
Thuộc bộ phận University Union
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Associate Professor, Ph.D.

, . : 60