University's council
Lý lịch khoa học


Họ tên Bui Manh Nhi
Chức danh Member
Chức danh kiêm nhiệm Director of Office of the State Council for Professor Title of Vietnam
Thuộc bộ phận University's council
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Assoc.Prof.

, . : 60