University's council
Lý lịch khoa học


Họ tên Bùi Hữu Đức
Chức danh Chairman
Chức danh kiêm nhiệm Party Committee Secretary
Thuộc bộ phận University's council
Ngày sinh
Địa chỉ email buihuuduc@tmu.edu.vn
Học hàm, Học vị Associate Professor, Ph.D.

, . : 60