University's council
Lý lịch khoa học


Họ tên Bui Xuan Nhan
Chức danh Chairman
Chức danh kiêm nhiệm Party Committee Deputy Secretary
Thuộc bộ phận University's council
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Assoc.Prof.

, . : 60