University's council
Lý lịch khoa học


Họ tên Doan Ke Bon
Chức danh Member
Chức danh kiêm nhiệm Dean of Faculty of International Business and Economics
Thuộc bộ phận University's council
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Assoc.Prof.

, . : 60