University's council
Lý lịch khoa học


Họ tên Hoàng Ngọc Huấn
Chức danh Member
Chức danh kiêm nhiệm Chairman of Member Council of Vietnam Cable Television Corporation
Thuộc bộ phận University's council
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Ph.D.

, . : 60