University's council
Lý lịch khoa học


Họ tên Lương Minh Huân
Chức danh Member
Chức danh kiêm nhiệm General Director of Enterprise Development Foundation, Vietnam Chamber of Commerce and Industry
Thuộc bộ phận University's council
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Ph.D.

, . : 60