University's council
Lý lịch khoa học


Họ tên Nguyen Ba Minh
Chức danh Member
Chức danh kiêm nhiệm Head of Department of Economic Mathematics
Thuộc bộ phận University's council
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Assoc.Prof.

, . : 60