University's council
Lý lịch khoa học


Họ tên Nguyen Hoang Long
Chức danh Member
Chức danh kiêm nhiệm Vice President
Thuộc bộ phận University's council
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Assoc.Prof.

, . : 60