University's council
Lý lịch khoa học


Họ tên Cảnh Chí Dũng
Chức danh Member
Chức danh kiêm nhiệm Deputy Director General of Personnel and Organization Department, Ministry of Education and Training
Thuộc bộ phận University's council
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Ph.D.

, . : 60