University's council
Lý lịch khoa học


Họ tên Nguyen Thu Quynh
Chức danh Secretary of the University Council
Chức danh kiêm nhiệm Deputy Head of Department of General Affairs
Thuộc bộ phận University's council
Ngày sinh

, . : 60