University's council
Lý lịch khoa học


Họ tên Nguyen Van Minh
Chức danh Member
Chức danh kiêm nhiệm Chairman of Trade Union of the University; Head of Department of Personnel Affairs
Thuộc bộ phận University's council
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Assoc.Prof.

, . : 60